כניסה

ברוך הבא
הינך עומד לבצע כניסה למערכת השייכת לחברת עג'אוי הנדסה אזרחית בע"מ.
הכניסה אסורה לגורם לא מורשה והיא אסורה על פי החוק.
החברה שומרת לעצמה את מלוא הזכויות כלפי גורם לא מורשה שיפעל בניגוד לחוק ובניגוד לאמור לעיל.

כניסה למערכת ע"פ נוהל ההתחברות שהועבר לידיכם.
לתמיכה טכנית ניתן לפנות למוקד התמיכה במס' 04-6555232